Algemene voorwaarden                                      General conditions

Algemene voorwaarden

Octrooibureau Klavers B.V. 

1. Octrooibureau Klavers B.V., hierna genoemd OK, is een Nederlandse besloten vennootschap die zich ten doel stelt om werkzaamheden te verrichten of te laten verrichten op het gebied van intellectuele eigendomsrechten, in de ruimste zin.

2. Alle door clienten gegeven opdrachten, met inbegrip van aanvullende en vervolgopdrachten, worden beschouwd uitsluitend aan OK te zijn gegeven en daarop zijn, vanaf het bevestigen van de opdracht aan de client, alleen deze algemene voorwaarden van toepassing.

3. Indien bij het uitvoeren van een dergelijke opdracht sprake is van aansprakelijkheid, zal elke aansprakelijkheid van OK altijd beperkt zijn tot hetgeen door een, eventueel aangegane, beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Voor het overige is in alle gevallen elke aansprakelijkheid van OK altijd beperkt tot het bij de aansprakelijkheid in het geding zijnde honorarium van OK, echter altijd met een maximum van Euro 2.500.

4. In geen geval is OK aansprakelijk voor de gevolgen van een handelen, verkeerd handelen of nalaten van een derde die OK heeft betrokken bij de uitvoering van een dergelijke opdracht.

5. De betalingstermijn van door OK verstuurde declaraties eindigt een maand gerekend vanaf de in de declaratie vermelde datum. Als binnen die maand het volledige bedrag van de declaratie niet is voldaan, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke en derhalve automatisch de dan geldende wettelijke maandrente verschuldigd. Blijft ook daarna volledige betaling uit, dan zijn buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van Euro 250 verschuldigd. Onder omstandigheden zullen daarna ook de binnengerechtelijke incassokosten en extra kosten te verhalen zijn.

6. Ingeval van een geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandstalige tekst bindend.

7. De rechtsverhouding tussen OK en clienten wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen OK en een client.

Einde.
General conditions

Octrooibureau Klavers B.V.

1. Octrooibureau Klavers B.V., called hereafter OK, is a limited liability company under the laws of The Netherlands, whose purpose it is to carry out work or have it carry out in the field of intellectual property rights in the broadest sense.

2. All assignments given by clients, including supplemental and further assignments are considered to have been given exclusively to OK, and only these general conditions apply from the moment of confirmation of the assignment to the client.

3. If, during execution of such an assignment liability is involved, then OK"s liability will always be limited to the amount covered by a possibly taken out professional liability insurance. For all remaining cases any liability of OK is always limited to the amount of the agency fee which is at issue in the liability, however always with a maximum of Euro 2.500.

4. By no means is OK liable for the consequences of any acting, wrongly acting or not acting of a third party who OK involved in the execution of such an assignment.

5. The term of payment of debit notes sent by OK ends one month counted from the date mentioned in the debit note. If within that month the full amount of the debit note is not paid off fully, then principal is legally in default, and therefore automatically the lawful monthly interest is due. If also thereafter full payment fails to occur, then the non legal expenses amounting to 15% of the amount of the debit note with a minimum of Euro 250 will be due. Under circumstances thereafter also the legal expenses and extra costs will be recoverable.

6. In case of any dispute as to the content or purport of these general conditions, the Dutch text will be binding.

7. The legal relationship between OK and clients will only be governed by Dutch law. Only the Dutch court will have jurisdiction over a dispute between OK and a client.

End.