Modellen


Wat is een model?

Het uiterlijk van een voortbrengsel kan worden beschermd in de vorm van een modelrecht, via een tekening of model (van een 2D of 3D vorm). Een voortbrengsel is een industrieel of ambachtelijk vervaardigd voorwerp, inclusief onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd, verpakkingen, grafische symbolen, en typografische lettertypen (niet: computerprogramma’s). Voorbeelden van voortbrengselen zijn: een vaas, een meubelstuk, een spel of een apparaat. Tot het uiterlijk behoren vorm, textuur, kleur e.d.

Niet alles van een tekening of model kan worden beschermd: dat wat wordt gedicteerd door de technische werking van het voortbrengsel is uitgesloten van modelbescherming (omdat technische bescherming al via het octrooirecht mogelijk is).

Bovendien zijn alleen de onderdelen beschermd die bij normaal gebruik zichtbaar blijven, dus bij een apparaat met name de buitenkant.

 

Welke bescherming biedt het?

Het modelrecht biedt bescherming tegen het gebruik van een voortbrengsel waarin de tekening of het model is verwerkt of waarop de tekening of het model is toegepast en dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of model, dan wel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van de tekening of het model.

Onder het gebruik van een voortbrengsel verstaat men het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, verhuren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen, gebruiken of in voorraad hebben voor een van deze doeleinden. Privégebruik en niet-commercieel gebruik zijn niet verboden.

 

Hoe is het modelrecht geregeld?

Het modelrecht is geregeld per land of regio. Het Nederlandse grondgebied wordt bestreken door de volgende drie wetten/verdragen op het gebied van modelrecht:

(1) een wet die de Benelux bestrijkt (BVIE, Benelux Verdrag voor de IE), (2) een die de EU bestrijkt en (3) een die internationaal geldt voor een groot deel van de aardbol.

Net als bij een octrooi kan men kiezen welke wet, en bijbehorend geografisch gebied, men gebruikt. Bovendien kan men net als bij een octrooi gebruik maken van een eerdere inschrijving onder een andere wet om binnen een bepaalde tijdspanne een vervolginschrijving te doen; deze bedraagt voor modellen zes maanden.

 

Eisen voor verkrijging

Om een modelrecht te verkrijgen, moet zijn voldaan aan de eisen dat de tekening of het model (1) nieuw is, en (2) een eigen karakter heeft.

Daarnaast moet een grotendeels administratieve procedure worden doorlopen. Octrooibureau Klavers kent deze procedures en u daarbij adviseren en begeleiden.