Van aanvraag tot octrooi


Mijn (eerste) octrooiaanvraag is ingediend, wat nu?

De indiening is waarschijnlijk per email al bevestigd door ons. Na enkele weken volgt ook een schriftelijke bevestiging. U mag in beginsel uw uitvinding zoals in de aanvrage opgenomen openbaar maken, d.w.z. aan mensen tonen of erover publiceren in vakbladen e.d.

Het vervolg is afhankelijk van (1) de door u gekozen procedure (NL, Eur, PCT of anders) en (2) uw keuze om bij indiening  of wat later een nieuwheidonderzoek aan te vragen.

NL en Eur: een maand of 10 na de indieningsdatum vragen we of en hoe u verder wilt aangaande eventuele octrooibescherming buiten Nederland c.q. Europa. In deze periode heeft u de tijd om de technische en commerciële haalbaarheid van uw uitvinding verder te toetsen en te vergroten. Met name is het vaak zinvol om de niet-technische kant van uw uitvinding aan te pakken, zoals marktverkenning, financiering, en het opzetten van de productie.

PCT: de definitieve keuze voor landen/regio’s dient u binnen 30 maanden te maken.

Indien een (inter)nationaal nieuwheidonderzoek is aangevraagd, ontvangen we na 8-9 maanden een nieuwheidrapport, met daarin een schriftelijke opinie van de octrooionderzoeker. Op grond hiervan kan een inschatting worden gemaakt of aan de voornoemde eisen wordt voldaan. Deze inschatting kunt u weer gebruiken bij de verdere beslissingen over voortzetting van uw aanvraag, waaronder de keuze van landen/regio’s.

 

Ik ontving een nieuwheidrapport en schriftelijke opinie. Wat nu?

Op grond van deze door u ontvangen informatie wordt kenbaar hoe de vooronderzoeker tegen met name de conclusies van uw aanvrage aankijkt.

In veel gevallen dient de tekst van de Nederlandse en/of Europese octrooiaanvraag aangepast te worden, om te verdedigen dat uw uitvinding ten opzichte van de gevonden literatuur nieuw en inventief is. Bij veel octrooiprocedures, waaronder de Europese, moet de octrooitekst de (gevonden) meest literatuur bevatten, alsmede de door uw uitvinding geboden verbetering ten opzichte daarvan. Uw oorspronkelijke aanvraag noemt doorgaans een andere stand van de techniek, en een andere verbetering. De inhoud van de aanvraag mag tijdens de procedure tot aan verlening worden veranderd, maar het is niet toegestaan om daaraan aspecten toe te voegen die door een vakman niet aan de ingediende versie zijn te ontlenen.

De exacte vervolgstappen kunt u het beste met uw octrooigemachtigde bespreken.

 

 Wanneer wordt mijn octrooi/uitvinding openbaar?

Uw octrooiaanvraag wordt 18 maanden na eerste indiening gepubliceerd. Daarmee wordt deze openbaar bekend gemaakt en is in beginsel voor iedereen toegankelijk.

In het nieuwheidrapport staat dat mijn uitvinding niet nieuw is ten opzichte van een uitvinding uit een ander octrooi. Maar die andere uitvinding is heel anders dan de mijne. Dan is mijn idee toch nieuw?

Dat wat u claimt, zijnde de eigenschappen uit uw conclusies, moet nieuw zijn ten opzichte van wat in een meest nabij document staat. Alles wat in de gevonden documenten staat kan de nieuwheid van uw uitvinding aantasten (en zo wordt ook gezocht). Zodra alle eigenschappen uit uw betreffende onafhankelijke conclusie, veelal conclusie 1 die het meest algemeen is, in één uitvoering uit één document zijn beschreven is de daarin beschreven vinding niet nieuw.

Volgconclusies die meestal alle naar conclusie 1 verwijzen kunnen dan nog wel nieuw zijn, aangezien die meer details/eigenschappen bevatten. Daarop kan dan tijdens de verleningsprocedure worden teruggevallen.

 

Ik wil mijn lopende aanvraag (na indiening, bijvoorbeeld na ontvangst van het nieuwheidrapport) aanvullen met nog niet beschreven aspecten van mijn uitvinding. Kan dat?

Neen! Met betrekking tot aanpassing van de ingediende aanvraag, geldt dat daarin geen nieuwe (ontwerp- en/of experiment- of idee-)informatie kan worden opgenomen. Aanpassing betreft alleen wijzigingen binnen de strekking van de oorspronkelijke aanvraag. Zo is bijvoorbeeld het combineren van conclusies toegestaan, maar dan nog alleen combinaties die al als concrete/zinvolle mogelijkheid werden vermeld in de oorspronkelijke tekst. Een nieuwe uitvoeringsvorm mag u dus niet toevoegen.

Maar, als bijvoorbeeld binnen een jaar gerekend vanaf de indieningsdatum van de eerste aanvraag een vervolgaanvraag wordt ingediend, kan die wel worden aangevuld met een nieuwe uitvoeringsvorm.

 

Ik zie een oud octrooi, en het nieuwheidrapport erbij noemt wel 3 publicaties met een X erbij. Toch is het octrooi verleend. Hoe kan dat nou?

X betekent inderdaad dat de uitvinding niet nieuw is, en nieuwheid is een eerste eis. Het nieuwheidrapport beoordeelt echter de uitvinding volgens de oorspronkelijke aanvraag, dus voordat deze eventueel is aangepast. Na aanpassing zit nog steeds het nieuwheidrapport bij de (aangepaste) aanvraag, maar de inhoud daarvan is dus niet op de aangepaste aanvraag van toepassing. Als de Nederlandse aanvrage is gewijzigd staat daar een vermelding van op het voorblad van het octrooi.

Over het aanpassen kunnen we nog nadere details vermelden: 

Als de aanvraag wordt gedaan in een procedure waarin getoetst wordt, zoals de Europese procedure, wordt een octrooiaanvraag doorgaans aangepast voordat octrooi wordt verleend. De aanvraag is dan waarschijnlijk aangepast, na het nieuwheidrapport en vóór de verlening: d.w.z. althans de conclusies zijn aangepast. De inleiding wordt soms ook aangepast. Bij Europese octrooien is doorgaans ook de inleiding aangepast aan de vernieuwde conclusies. Een Nederlands octrooi (na 1995) wordt verleend zonder toetsing vooraf, en is derhalve vaak niet aangepast aan het nieuwheidrapport, al mag het wel en wordt het ook regelmatig gedaan; het verschaft de lezer (bijvoorbeeld een concurrent) meer inzicht in de kracht van het octrooi.

Dit soort beoordelingen, met name van nieuwheid en inventiviteit, is niet in een oogopslag te maken, en vereist kennis van de criteria die een bevoegd rechter in een bepaald land hanteert. Het is dan ook kenmerkend werk dat aan octrooigemachtigden wordt overgelaten.      lees verder: na verlening >>